Czy masz skończone 18 lat ?

Aby obejrzeć tę zawartość, musisz mieć co najmniej osiemnaście lat.

Czy masz skończone osiemnaście lat i chcesz oglądać treści dla dorosłych?

Tak mam skończone 18 lat nie dziękuję

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.swiaterotyki.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.swiaterotyki.pl.

2.     Definicje:

a)       Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.swiaterotyki.pl.

b)      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

c)       Sprzedawca – EURA Sp. Z  o.o. z siedzibą ul. Nocznickiego 31A, 01-918 WARSZAWA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000840192, NIP: 1182209202, REGON: 38609775300000, kapitał zakładowy 10.000 PLN (w pełni opłacony), email: info@swiaterotyki.pl

d)      Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)      Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f)        Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g)       Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

h)      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

i)        Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j)        Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

k)       Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

l)        Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

m)    Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu (np. potwierdzenie przelewu),

n)      Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

o)      Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.,

p)      Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 5.,

3.     Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a)  umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b)  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c)  prowadzeniu Newslettera.

4.     Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

5.     Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: email: info@swiaterotyki.pl

6.     W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7.     Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.).

8.     Do korzystania ze Sklepu internetowego www.swiaterotyki.pl, niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i dowolną przeglądarką internetową.

9.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.     Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.     Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a)       złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b)      złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

4.     Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5.     Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6.     W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

7.     W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

8.     Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 12-tej, zostaną zrealizowane i wysłane do Kupującego tego samego dnia roboczego.

9.     Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

10.  Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 niniejszego paragrafu.

11.  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), do momentu wysyłki Produktu.

12.  Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi maksymalnie 24 godziny. W przypadku Zamówień złożonych do godziny 12tej, zamówione Produkty zostaną wysłane jeszcze tego samego dnia roboczego. Czas dostawy podawany jest Kupującemu bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

13.  Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

14.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 24 godzin braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§ 3. PŁATNOŚCI

1.       Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, o których Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

2.       O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3.       Dowodem zakupu jest faktura przesyłana Kupującemu w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres email.

4.       Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5.       Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a)       płatność internetowa – przelew on-line, BLIK, karty płatnicze, GooglePay, ApplePay, Karty kredytowe, DCC, systemy ratalne, PayPal,

b)      płatność za pobraniem – przy odbiorze towaru

6.       Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7.       W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia (nie dot. systemów ratalnych).

8.       W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 

§ 4. DOSTAWA

1.       Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a)       dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

b)       odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.

2.       Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

3.       Koszty dostawy, ponoszone są przez Kupującego. W przypadku Zamówienia jednorazowo, opiewającego na kwotę powyżej 300 złotych, koszty dostawy na terenie RP, ponosi Sprzedawca.

4.       Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6.       Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§ 5. REKLAMACJA

1.     Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

2.     W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3.     Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

4.     Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5.     Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

6.     Reklamacje należy kierować na adres:

EURA Sp. Z  o.o. z siedzibą ul. Nocznickiego 31A, 01-918 WARSZAWA,

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: info@swiaterotyki.pl

7.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.     Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

10.  Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.       Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.       Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (należy pamiętać o niezrywaniu plomby z opakowania, co świadczy o zachowaniu integralności zakupionego produktu – zerwanie plomby może być traktowane w uzasadnionych przypadkach jako otwarcie opakowania);

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.       Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4.       Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5.       Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6.       Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.       Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9.       W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.   Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11.   Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

 

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o akceptację Polityki prywatności.

2.       Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

3.       Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4.       Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.swiaterotyki.pl.

 

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.     Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.swiaterotyki.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2.     Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.swiaterotyki.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3.     Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.swiaterotyki.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4.     Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.     Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.     W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495.) i inne właściwe.

6.     Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2020 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

……..……………………………. 

Miejscowość, data 

Adresat: EURA Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Nocznickiego 31A, 01-918 WARSZAWA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000840192, NIP: 1182209202, REGON: 38609775300000, kapitał zakładowy 10.000 PLN (w pełni opłacony), email: info@swiaterotyki.pl 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Imię i Nazwisko………………................................................................................................................................  

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  

1)     …………………………………………………………………………………………………………………………

2)     …………………………………………………………………………………………………………………………

3)     …………………………………………………………………………………………………………………………

4)     …………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu…………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zamówienia………………………………………… 

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma. 

 

Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć): 

 

  • Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………...................................................... 

  •  

  • którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………  

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. 

 

Imię i Nazwisko Kupującego: ……………………………………………… 

 

Adres Kupującego: …………………………………………………………. 

  

Data i Podpis Konsumenta 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

PROTOKÓŁ REKLAMACJI PRODUKTU 

 

 

 

Wypełnia Kupujący 

 

Dane Kupującego:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Data sprzedaży:……………………………………………………………………… 

Data odbioru:……………………………………………………………………… 

Dane Dowodu zakupu:……………………………………………………………………… 

Dane reklamowanego Produktu:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Dodatkowy opis Produktu:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Opis przyczyny reklamacji:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Żądanie Kupującego:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………. 

Podpis Kupującego 

 

 

Wypełnia Sprzedawca 

 

Protokół nr: ……………………………………………………………………… 

Sporządzony dnia: ……………………………………………………………………… 

Data wpłynięcia reklamacji:……………………………………………………………………… 

Sposób rozpatrzenia reklamacji:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………. 

Podpis Sprzedawcy oraz pieczęć firmowa